Privacy Policy

Privacy beleid House of Fashion

House of Fashion legt in het kader van haar verkoopactiviteiten gegevens vast wanneer u een product afneemt, besteld, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of anderszins contact met House of Fashion.

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Uw persoonsgegevens zijn zo goed wij kunnen beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Alleen de eigenaar van House of Fashion, ingehuurde ZZP’ers zoals de webshop bouwer en toekomstig personeel heeft toegang tot deze gegevens.

Wij werken met de beveiliging van de programma’s Woocommerce en Mailchimp om te voorkomen dat onbevoegden buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn zo goed mogelijk beveiligd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Het verzamelen van persoonsgegevens is om u te kunnen contacteren over door u bestelde artikelen, om u te informeren over onze acties en bezigheden, maar ook voor de verkoop en de verzending van onze producten.

U heeft het recht kennis te nemen van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. U dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de eigenaar. De gevraagde inzage dient binnen een redelijke termijn te kunnen plaatsvinden.

U kunt verzoeken om verbetering of aanvulling van op u betrekking hebbende gegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van op u betrekking hebbende gegevens, die in strijd met het reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. U dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de eigenaar.

House of Fashion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgt House of Fashion de wetwijzigingen en rechtspraak.

Het privacyreglement van House of Fashion is schriftelijk op te vragen bij House of Fashion. Dit kan door uw schrijven te versturen naar het onderstaande winkeladres of email adres.

House of Fashion Kleiwegstraat 16

2801 GM

Gouda

0031(0)623779924

webshop@houseoffashion.eu